• Gratis verzending in Nederland & Belgie            • Levertijd 2 dagen             • Alle materiaal inbegrepen            •❤ Levenslange herinnering            • Bereikbaar via Whatsapp              • Binnen 2 minuten besteld.

Nederlands NL English EN Français FR Deutsch DE

Algemene voorwaarden

Algemeen Voorwaarden

 1. Trouwbanners.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 65126920.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en overeenkomsten van trouwbanners.nl. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Trouwbanners.nl heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
 4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Trouwbanners.nl zijn vrijblijvend.
 2. Trouwbanners.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 3. Een overeenkomst tussen Trouwbanners.nl en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer via het contactformulier alle verplichte gegevens heeft verstuurd.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven, Inclusief BTW en Verzending in Nederland & Belgie.
 2. De factuur wordt bij bestelling naar uw (e-mail)adres verzonden. Levering vindt plaats na betaling van het factuurbedrag.
 3. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethode kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website. Dit dient voorafgaand aan de levering, schriftelijk met Trouwbanners.nl te worden overeengekomen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.
 4. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de op de factuur vermelde betalingstermijn.
 5. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Trouwbanners.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Trouwbanners.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
 6. Indien de afnemer na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Trouwbanners.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Bezorging en leveringstermijnen

 1. Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland en België.
 2. Leveringen geschieden over het algemeen zo spoedig mogelijk na bestelling. In de praktijk zal het gemiddeld tussen de 1 tot 7 werkdagen zijn vanaf het moment van betaling. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 3. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Trouwbanners.nl overschreden wordt, zal Trouwbanners.nl de afnemer hiervan via e-mail of per telefoon in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Trouwbanners.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Trouwbanners.nl te melden.
 4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Trouwbanners.nl het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort worden.
 5. Trouwbanners.nl behoudt zich het recht om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Trouwbanners.nl totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Trouwbanners.nl zijn voldaan.

Risico

 1. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Trouwbanners.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Trouwbanners.nl kunnen worden uitgesloten.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. Trouwbanners.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Afkoelingsperiode

 1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Trouwbanners.nl te ontbinden. De afnemer is verplicht hier antwoord op te geven.
 2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolgde bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk aan Trouwbanners.nl te melden. De afnemer dient het product – na overleg met Trouwbanners.nl- te sturen naar Guntersteinweg 377 – 2531KA Den Haag on der de naam Trouwbanners. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Trouwbanners.nl ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal Trouwbanners.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Trouwbanners.nl het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.
 4. Trouwbanners.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de afnemer (anders dan die van Trouwbanners.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Trouwbanners.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Trouwbanners.nl de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Trouwbanners.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

 

Klachten

 1. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij trouwbanners.nl, bereikbaar via e-mail: info@Trouwbanners.nl voorzien van ordernummer en evt. aangevuld met foto’s.
 2. Trouwbanners.nl zal binnen de kortst haalbare termijn de klacht oplossen, vaak door middel van het overnieuw drukken en uitleveren van de bestelling.
 3. Wanneer de bestelling wordt geaccepteerd, vervalt het recht op reclamatie.4. Trouwbanners.nl zal de afnemer hierover per mail berichten.

Persoonsgegevens

 1. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 2. Het e-mailadres van de afnemer zal worden opgenomen in een centraal bestand van trouwbanners.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer geïnformeerd te houden via de maandelijkse nieuwsbrief. Indien de afnemer hier geen prijs op stelt, kan deze zich eenvoudig afmelden. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Trouwbanners.nl verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Trouwbanners.nl website, waaronder zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Trouwbanners.nl Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Trouwbanners.nl de Trouwbanners.nl informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 2. Afnemers en bezoekers van de Trouwbanners.nl website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Trouwbanners.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Trouwbanners.nlis het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Trouwbanners.nl en de afnemer zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.

Correspondentie

 1. Alle correspondentie op basis van deze koopvoorwaarden vindt plaats met Trouwbanners.nl(de contactgegevens staan vermeld op de website)
 2. Het BTW identificatienummer is NL220487042B01